Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 03:28 15/05/2020 (GMT+7)
Tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân Hà Tĩnh vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn hoạt động

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam

Ảnh: Bác Hồ với cán bộ, công nhân Xưởng Cơ khí, Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, tháng 1 - 1964

Trên cơ sở vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân và căn cứ vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, với tư duy lý luận sắc bén và hành động thực tiễn cách mạng phong phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luận giải toàn diện những vấn đề cơ bản về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; đây chính là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

“Tất cả những người không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động mà sống, là công nhân. Bất kỳ họ lao động trong công nghệ hay là trong nông nghiệp, bất kỳ họ làm nghề gì, cũng đều thuộc về giai cấp công nhân. Chủ chốt của giai cấp ấy, là những công nhân ở các xí nghiệp như: nhà máy, hầm mỏ, xe lửa... Những công nhân thủ công nghệ, những người làm thuê ở các cửa hàng, những cố nông, vân vân..., cũng thuộc về giai cấp công nhân. Nhưng chỉ công nhân công nghệ là hoàn toàn đại biểu cho cái đặc tính của giai cấp công nhân”- Trong tác phẩm “Thường thức chính trị”, Người đã nêu rõ quan điểm của mình về giai cấp công nhân.

“Đặc tính cách mạng của giai cấp công nhân là: kiên quyết, triệt để, tập thể, có tổ chức, có kỷ luật. Lại vì là giai cấp tiên tiến nhất trong sức sản xuất, gánh trách nhiệm đánh đổ chế độ tư bản và đế quốc, để xây dựng một xã hội mới, giai cấp công nhân có thể thấm nhuần một tư tưởng cách mạng nhất, tức là chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, tinh thần đấu tranh của họ ảnh hưởng và giáo dục các tầng lớp khác”.

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử đã chứng minh quan điểm của Người về giai cấp công nhân là đúng đắn và chuẩn xác, trong suốt quá trình vận hành của đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã cho thấy sứ mệnh lịch sử của mình là lực lượng nòng cốt trong khối liên minh công - nông - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Do đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân Việt Nam chính là ngọn cờ lý luận chỉ đạo toàn diện sự nghiệp xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam, để họ “hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho để xứng đáng là ông chủ, bà chủ, xứng đáng là vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam, xứng đáng là một bộ phận trong gia đình xã hội chủ nghĩa”.

Những năm tháng hoạt động trong phong trào công nhân và Công đoàn Quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin về công nhân và phong trào công nhân, nghiên cứu hình thức tổ chức công đoàn ở các nước tư bản, thuộc địa và nửa thuộc địa, từ đó rút ra kinh nghiệm, đặt cơ sở lý luận cho việc tổ chức Công đoàn cách mạng Việt Nam. 

Trong tác phẩm “ Đường cách mệnh” Người đã xác định nhiệm vụ của tổ chức Công hội “Trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Theo Hồ Chí Minh, Công đoàn phải là tổ chức rộng rãi của công nhân, lao động nhưng phải có hệ thống chặt chẽ. Chức năng của Công đoàn là tập hợp, giáo dục công nhân, lao động tạo thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh giành chính quyền và xây dựng đất nước. Công đoàn có vai trò to lớn trong việc vận động công nhân lao động thi đua sản xuất, tiết kiệm làm ra nhiều của cải cho đất nước. Công đoàn có nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hóa của công nhân, lao động. Những quan điểm đó của Người được truyền bá trong phong trào công nhân, thông qua hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và đặt nền móng cho việc thành lập một tổ chức Công đoàn cách mạng.

Những quan điểm của Hồ Chí Minh về Công đoàn và giai cấp công nhân đến nay vẫn là những tài sản vô giá cả về lý luận và thực tiễn. 

Ảnh: Đ/c Dương Tất  Thắng- PCT UBND tỉnh và đ/c Nguyễn Văn Danh, CT LĐLĐ tỉnh động viên CNLĐ đang thi công tại cầu cảng số 3 Cảng Vũng Áng

* Tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân Hà Tĩnh vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn hoạt động

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Thực hiện thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước với nhiều kỳ tích, chiến công. Dưới ngôi nhà chung của tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân và người lao động Hà Tĩnh đang nối tiếp thành quả của cách mạng, từng bước đi đầu trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Thực hiện công cuộc đổi mới, hơn 30 năm qua, đội ngũ công nhân, lao động ở Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, tiếp tục đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng nguồn thu cho ngân sách. Với trên 120.000 công nhân, viên chức, lao động, 73.630 đoàn viên công đoàn, toàn tỉnh có 22 công đoàn cấp trên cơ sở với 1.640 CĐCS...Đây là những con số thể hiện tiềm năng, sức vóc, của đội ngũ công nhân, người lao động tỉnh nhà đã và đang đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Từ thực tiễn hoạt động, dưới sự tập hợp, vận động của tổ chức công đoàn, các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”…trong CNVCLĐ được đẩy mạnh, ngày càng có chất lượng, thực sự xuất phát từ phong trào CNVCLĐ, phục vụ cho chính đời sống, việc làm của đoàn viên, CNVCLĐ và cũng vì đó lan tỏa, xây dựng tỉnh nhà phát triển, tiến bộ.

Thời gian qua, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc tập hợp đội ngũ công nhân lao động tỉnh nhà phát huy sáng kiến, cải thiến kỹ thuật, làm chủ quá trình lao động sản xuất. Để đội ngũ công nhân và người lao động tỉnh nhà yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu, việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động được tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh thực hiện có hiệu quả: Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của NLĐ về các Dự thảo: Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công chức và Luật Viên chức...cùng nhiều chủ trương, chính sách khác; thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tổ chức đối thoại với  lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, qua đó đề xuất nhiều giải pháp tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý vi phạm. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, CNVCLĐ được tăng cường, trung bình hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tư vấn miễn phí cho trên 3.500 lượt người lao động và hàng trăm doanh nghiệp về các chế độ, chính sách liên quan; kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ người lao động bảo vệ quyền lợi và đề xuất với cơ quan chức năng giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động khi bị xâm phạm; phát hiện những tranh chấp lao động mới phát sinh, cùng với các cơ quan liên quan có các giải pháp tích cực giải quyết đã hạn chế được tình trạng tranh chấp lao động, đình công trái pháp luật. Hàng năm,Chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng, hiệu quả đã huy động rất nhiều nguồn lực hỗ trợ, động viên bằng vật chất, tinh thần từ các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến người lao động.Vì vậy, đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng được quan tâm hơn.Thông qua các hoạt động Tết sum vầy, Tháng công nhân,...trung bình mỗi năm, các cấp công đoàn đã hỗ trợ tặng quà cho trên 10.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng chục tỷ đồng, hỗ trợ vé tàu xe cho hàng ngàn công nhân lao động xa nhà về quê đón Tết. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện hiệu quả, hỗ trợ hàng trăm lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở, nhà hư hỏng làm nhà mới với số tiền hàng chục tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ cho cho nhiều lượt đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vay để tạo việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống…

Tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thấm nhuần, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chi Minh vào quá trình hoạt động, định hướng chính trị cho đội ngũ công nhân, người lao động tiếp tục thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ; làm chủ tri thức mới của thời kỳ công nghiệp 4.0; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm ”, tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tỉnh nhà phát triển, vững mạnh, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Ái Chi

 

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: