Trang chủChuyên đềAn toàn vệ sinh lao động
An toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 09:34 02/05/2022 (GMT+7)
Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động cần đáp ứng điều kiện gì?

Khoản 3 và Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định về các điều kiện mà người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách và bán chuyên trách phải đáp ứng.

Theo đó: 

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

b) Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

c) Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành khối kỹ thuật;

b) Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

c) Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

https://laodong.vn/cong-doan/nguoi-lam-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-can-dap-ung-dieu-kien-gi-1040075.ldo

BẢO HÂN (T/H) - BÁO LAO ĐỘNG

In
Về đầu
Lượt truy cập: