Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 10:51 01/09/2020 (GMT+7)
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 15, khóa XII: Cho ý kiến vào 3 đề án hướng tới xây dựng giai cấp công nhân

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày các nội dung trình Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ XV khóa XII

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ XV khóa XII, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày tờ trình về Đề án “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNLĐ” để trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động”; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho CNLĐ tại các doanh nghiệp đến năm 2020” và Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

Ba Đề án này hướng tới việc xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh “có học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, có lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng” và cụ thể hóa việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X – đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân

Dự thảo Đề án “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNLĐ” hướng đền mục tiêu tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho công nhân lao động về những nội dung cơ bản của công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho đội ngũ công nhân lao động, nhằm xây dựng đội ngũ công nhân lao động giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và đủ trình độ, kỹ năng đưa đất nước hội nhập quốc tế trong tình hình mới”.

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án, đồng chí Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam nêu, ngoài đối tượng công nhân lao động trong các loại đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp thì đề án cũng cần quan tâm đến đối tượng người lao động khối hành chính sự nghiệp. Bên cạnh đó, đề án cần bổ sung giải pháp sử dụng có hiệu quả sức mạnh của mạng xã hội trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhưng cân nhắc nhu cầu và thời điểm phù hợp để công nhân dễ tiếp cận.

Khẳng định sự cần thiết của Đề án, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho rằng, Đề án cần xác định rõ nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn để tập trung nguồn lực cho triển khai thực hiện, đây là việc rất cần thiết bởi khi Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 sẽ có thêm tổ chức của người lao động tại cơ sở, ngoài tổ chức Công đoàn Việt Nam và vấn đề chia sẻ tài chính công đoàn. Về đối tượng của Đề án, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương đề nghị bổ sung thêm cán bộ công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp. Hiện nay, số lượng cán bộ công đoàn cơ sở được học sơ cấp, trung cấp chính trị rất ít, có chăng chỉ được mới tập huấn, bồi dưỡng. Do đây là lực lượng chủ chốt quan trọng để triển khai đề án nên cần ưu tiên tập trung đào tạo.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phân tích, làm rõ nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân lao động. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy – Chủ tịch LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh cho rằng, đề án nên chia thành hai nhóm đối tượng để có những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp gồm công nhân, lao động và  cán bộ công đoàn cơ sở. Đối với cán bộ công đoàn cơ sở thì cần nghiên cứu khung chương trình giáo dục lý luận chính trị riêng.

Tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu 3 hình thức tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, đó là biên soạn tài liệu ngắn gọn đưa xuống công đoàn cơ sở 2 lần/năm để cơ sở phổ biến cho công nhân, lao động. Cùng với đó là tổ chức chương trình bồi dưỡng chính trị phổ thông để số đông công nhân học tập và tổ chức các lớp học lý luận chính trị cho cán bộ công đoàn cơ sở, đảng viên công nhân…

Đẩy mạnh học tập suốt đời cho công nhân lao động

Theo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho CNLĐ tại các doanh nghiệp đến năm 2020”, tỷ lệ công nhân lao động tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở đạt tỷ lệ 29%; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt tỷ lệ 66,7%, tăng 2.3% so với trước. Các cấp công đoàn đã tổ chức được 16.290 cuộc tuyên truyền về kỹ năng sống cho 3.008.853 CNLĐ, đạt 41.4%. Tuy nhiên, chỉ có 560.213 CNLĐ được học ngoại ngữ, đạt 7.7% ; 514.677 CNLĐ học tin học, đạt 7.1%. Đây là chỉ tiêu có kết quả thấp nhất, bởi thực tế đối với đại đa số CNLĐ làm các công việc giản đơn, họ thấy chưa cần ngay kiến thức ngoại ngữ, tin học, trong khi ngoại ngữ, tin học là môn học khó, cần nhiều thời gian, nhiều kinh phí, phương tiện học tập như máy tính nối mạng internet…

Nhiều công đoàn cơ sở đã thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động hỗ trợ, tạo điều kiện cho CNLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ, đưa nhiệm vụ này vào nghị quyết hội nghị người lao động hoặc vào thỏa ước lao động tập thể; vận động xây dựng quỹ khuyến học hỗ trợ CNLĐ; phối hợp tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ, bảng tin, tờ tin… cho CNLĐ tại doanh nghiệp; đào tại nghề cho CNLĐ; tổ chức thi tay nghề, thi thợ giỏi; xây dựng tủ sách pháp luật; tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho CNLĐ tại doanh nghiệp. Trong quá trình triển khai Đề án, cũng đã xuất hiện một số mô hình hay, cách làm tốt như: xây dựng “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phục vụ công nhân; liên kết đào tạo nghề cho CNLĐ; vận động người sử dụng lao động thực hiện công thức 1/1, người sử dụng lao động bỏ ra 01 giờ trong giờ làm việc để CNLĐ học tập vẫn trả nguyên lương, CNLĐ bỏ ra 01 giờ nghỉ của cá nhân để học tập…

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh cho biết, việc đưa nội dung học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp… cho công nhân vào thỏa ước lao động tập thể là rất cần thiết nhưng thực tế thì rất khó khăn cả khi thương lượng và lúc triển khai thực hiện. Tổ chức học tập cho công nhân, lao động trong doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào nhiều yếu tố còn gửi đi học tại các cơ sở đào tạo bên ngoài thì không đảm bảo thời gian.

Thời gian tới, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng gặp nhiều trở ngại, thách thức. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang lại cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Nguồn lao động dồi dào giá rẻ sẽ không còn là lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư của Việt Nam. Tình trạng thiếu việc làm sẽ xảy ra khi robot thay thế sức người, nhất là với một số ngành sử dụng nhân công giá rẻ khác. Với điều kiện trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn thấp, trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức chính trị và tác phong công nghiệp của CNLĐ còn nhiều hạn chế, thì việc nâng cao trình độ mọi mặt cho CNLĐ vẫn là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị. Do đó, cần phải tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Thiết thực chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân

Báo cáo Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” cho biết, công tác xây dựng đời sống văn hóa công nhân gặp nhiều khó khăn khi số lượng công nhân khu công nghiệp tăng nhanh và có nhiều biến động, thời gian lao động căng thẳng cũng khiến người công nhân không bị hạn chế về nhu cầu tham gia và thụ hưởng các hoạt động văn hóa. Địa điểm để tổ chức hoạt động văn hóa cho công nhân vừa thiếu, lại xa nơi ở của công nhân, nguồn lực kinh phí đầu tư cho hoạt động văn hóa công nhân còn hạn chế, cán bộ làm công tác xây dựng đời sống văn hóa công nhân KCN - trực tiếp là cán bộ công đoàn - còn ít và chưa được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ.

Đề án đề ra mục tiêu có trên 70% công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao nhưng kết quả thực hiện chỉ đạt tỷ lệ đạt 30%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng chủ yếu là do các doanh nghiệp chỉ quan tâm đến mục đích sản xuất, kinh doanh mà chưa chú trọng giành kinh phí, thời gian cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của công nhân lao động. Thêm vào đó công nhân KCN thu nhập bình quân vẫn thấp chỉ đủ trang trải nhu cầu sống tối thiểu, kinh phí giành cho hoạt động đời sống văn hóa tinh thần rất ít, cường độ lao động cao, thời gian lao động nhiều nên không có thời gian rỗi cũng như sức khỏe để tham gia định kỳ vào các hoạt VNTT; các hoạt động VHTT giành cho công nhân KCN vừa ít, thiếu, nghèo nàn về nội dung chưa thu hút được sự quan tâm cũng như nhu cầu của công nhân lao động.

Đại diện Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, nhiều ý kiến đánh giá việc triển khai Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” đã có sự chuyển biến rõ nét, từ triển khai chủ trương chính sách, khuyến khích hỗ trợ, đến tạo điều kiện cho xây dựng và tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Các thiết chế văn hóa phát triển rõ nét từ các địa phương, doanh nghiệp. Để 70% công nhân được thụ hưởng thiết chế văn hóa như mục tiêu đề án đặt ra thì các thiết chế văn hóa đó phải nằm trong doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Chỉ doanh nghiệp đầu tư thì công nhân mới được hưởng thụ.

Bên cạnh đó, cần đa dạng các hình thức đưa văn hóa đến với công nhân lao động thông qua các phương tiện gián tiếp như tổ chức các sân chơi truyền hình, các cuộc thi trực tuyến…

Tiếp thu góp ý về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cũng cho biết thêm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho CNLĐ tại các doanh nghiệp đến năm 2020” và Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” là 02 nội dung Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận tại cuộc làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn năm 2019. Để xây dựng dự thảo báo cáo, Tổng Liên đoàn đã ban hành kế hoạch, thành lập 05 đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 02 Đề án nêu trên tại một số địa phương. Đồng chí cũng đề nghị Ban Soạn thảo nhận diện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn từ tham mưu xây dựng chủ trương đến tổ chức thực hiện….

Minh Ngọc

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: