Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 07:21 15/06/2022 (GMT+7)
Công nhân ít có cơ hội thụ hưởng các giá trị văn hóa

Sáng ngày 15/6/2022, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Ảnh: Phó Chủ tịch TLĐ Ngọ Duy Hiểu phát biểu tham luận tại Hội thảo

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, PGS TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó khẳng định vai trò to lớn của giá trị văn hóa. PGS TS Vũ Trọng Lâm mong muốn Hội thảo tiếp tục làm rõ các nội dung về: Nhận diện và làm rõ giá trị văn hóa Việt Nam. Làm rõ hơn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Làm rõ hơn các cơ chế, chính sách, phương thức, hình thức khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam. Chỉ rõ những kết quả đạt được, tồn tại trong khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam. Đề xuất các giải pháp cần tập trung khơi dậy và phát huy hiệu quả giá trị văn hóa Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được 41 bài tham luận của các học giả, nhà quản lý đầu ngành đã phân tích, làm rõ hơn về các giá trị văn hóa Việt Nam. Trình bày tham luận với chủ đề “Khơi dậy, phát huy khát vọng phát triển của giai cấp công nhân dựa trên định hướng giá trị văn hóa Việt Nam” tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã nêu bật quan điểm của Đảng về văn hóa qua các thời kỳ, vai trò và đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong việc tạo ra hệ giá trị riêng mang bản sắc giai cấp, vừa đóng góp vào hệ giá trị của dân tộc.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh “Giai cấp công nhân Việt Nam vừa là lực lượng tiên phong cách mạng, lực lượng nòng cốt trong lao động, sản xuất, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”. Qua nghiên cứu, bước đầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đúc kết thành 5 giá trị văn hóa của giai cấp công nhân Việt Nam, đó là (1) Trung thành - Tiên phong - Cách mạng; (2) Tổ chức - Kỷ luật - Hợp tác; (3) Đoàn kết - Đồng tâm - Nghĩa tình; (4) Công bằng - Bình đẳng - Nhân ái; (5) Bản lĩnh - Tự tin - Sáng tạo. Trong đó các giá trị Bản lĩnh - Tự tin - Sáng tạo rất quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đánh giá về thực trạng giai cấp công nhận hiện nay, đồng chí Ngọ Duy Hiểu chia sẻ, mặc dù là lực lượng xã hội to lớn, giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng công nhân Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn về việc làm, thu nhập, đời sống, ít có cơ hội thụ hưởng các giá trị văn hóa, còn nhiều hạn chế trong việc thực hiện vai trò chủ thể sáng tạo văn hóa.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng, Nhà nước, Công đoàn và toàn xã hội cần tiếp tục nỗ lực giải quyết các khó khăn, bức xúc của công nhân lao động, giúp công nhân Việt Nam được thụ hưởng nhiều hơn các giá trị văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể sáng tạo văn hóa trong việc tạo ra các giá trị văn hóa tốt đẹp của giai cấp và dân tộc.

 

Văn Nhì

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: