Đăng ký tài khoản
Đổi mật khẩu
Chỉnh sửa tài khoản
Trang chủChuyên đềCông khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách 13/02/2019 10:36

Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Tổng hợp tình hình công khai
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: