Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 09:42 10/09/2019 (GMT+7)
Công đoàn tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ

Sáng 9.9, tại Hội nghị lần thứ 7, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch trình bày về tờ trình về đề án công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giai đoạn 2019 – 2023.

Nội dung tờ trình nêu rõ: Hiện nay chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam  nói chung còn thấp so với khu vực và thế giới. So với yêu cầu phát triển đất nước, nguồn nhân lực còn yếu cả về trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ năng, tác phong, ý thức, sức khỏe; hạn chế về tư duy toàn cầu, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, với áp lực cao hoặc công nghệ hiện đại.

Bên cạnh đó, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, kinh tế xanh, nâng cao năng lực canh tranh của ngành, đia phương và quốc gia, phát triển bền vững đất nước đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực phải được cải thiện đáng kể, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với mục tiêu tăng cường sự phối hợp giữa công đoàn và người sử dụng lao động trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, cải thiện tiền lương, thu nhập, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đề án nhằm cụ thể hóa triển khai Chương trình công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Đề án cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể; đề xuất 7 nhóm giải pháp để thực hiện, như: Nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống công đoàn và xã hội về vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tuyên truyền, vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, sức khỏe, đời sống tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân, gắn bó với cơ quan, doanh nghiệp; Phát động các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến các hoạt động nâng cao chất lượng nguôn nhân lực; Chú trọng công tác thương lượng, đối thoại, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát huy hiệu quả hoạt động các cơ sở đào tạo và giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng việc nâng cao nguồn nhân lực là một trong những lợi thế cạnh tranh và là yêu cầu cần thiết, quan trọng để phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đưa nước ta hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Công đoàn Việt Nam, với chức năng, nhiệm vụ là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động nên việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công đoàn các cấp; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là điều kiện để cải thiện tiền lương, thu nhập và tạo việc làm bền vững cho người lao động.

Tuy nhiên phải làm rõ vai trò của công đoàn trong công tác này, đồng thời cần nghiên cứu, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để sử dụng tốt  kinh phí từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp chi công tác đào tạo, đạo lại cho người lao động.

N.TÚ

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: