Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 08:58 13/07/2019 (GMT+7)
Công bố Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chiều 12/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Ảnh: TTXVN

Hằng năm Ban Bí thư Đây định kỳ kiểm tra nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương. Nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với các quy định của Đảng gắn với Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Báo cáo của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Tổng Liên đoàn đến các công đoàn cơ sở đã nghiêm túc triển khai thưc hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, qua tổ chức kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, hầu hết các khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân đã được khắc phục, sửa chữa, góp phần ngăn chặn phòng ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên và tình trạng tham nhũng lãng phí.

Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định trách nhiệm, nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết. Nguyên tắc tập trung dân chủ tiếp tục được cụ thể hóa như ban hành một số quy chế, quy định mới nhằm nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đề cao thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu Đảng đoàn Tổng Liên đoàn trong mối quan hệ với các cấp công đoàn

Trong việc thực thi chỉ đạo hoạt động công đoàn, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng vào hoạt động công đoàn; lãnh đạo chặt chẽ công tác tổ chức, cán bộ, đối ngoại, tài chính theo các quy định của Đảng, Nhà nước, vận dụng phù hợp và hướng dẫn kịp thời trong hệ thống công đoàn, đảm bảo bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị quán triệt tinh thần cơ bản của nghị quyết và các quy định, đồng thời ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và quy định của Đảng; cụ thể hóa việc thực hiện, trong đó có trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu...

Việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được phát huy, đảm bảo thực hiện đúng các quy định, quy chế của Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về nêu gương của Tổng Liên đoàn. Đảng đoàn Tổng Liên đoàn cần bám vào đề cương, nội dung nghị quyết TW4 khóa XII, kế hoạch 04 của Nghị quyết và các quy định về nêu gương để cụ thể hóa các vấn đề cho phù hợp với tính chất hoạt động chuyên môn.

Minh Ngọc

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: