Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 02:29 22/04/2024 (GMT+7)
Bãi bỏ lương cơ sở, lương công chức, viên chức được tính thế nào?

Thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024, bảng lương mới công chức, viên chức sẽ bãi bỏ lương cơ sở. Vậy bảng lương của công chức, viên chức được tính thế nào?

Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương sẽ tạo ra 2 bảng lương theo vị trí việc làm từ ngày 1.7.2024 đối với công chức, viên chức như sau: 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương.

Bên cạnh đó, tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW cũng nêu rõ nội dung cải cách tiền lương: Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Như vậy, khi bãi bỏ mức lương cơ sở theo cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024, bảng lương mới công chức viên chức sẽ được tính dựa trên mức lương cơ bản theo cơ cấu tiền lương mới. Mức lương cơ bản sẽ chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương và được xây dựng bằng số tiền cụ thể trong toàn bộ bảng lương mới của công chức viên chức.

https://laodong.vn/cong-doan/bai-bo-luong-co-so-luong-cong-chuc-vien-chuc-duoc-tinh-the-nao-1330477.ldo

MINH HƯƠNG (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: