Trang chủChuyên đềCông tác nữ công, giới
Công tác nữ công, giới
Cập nhật lúc 09:17 13/10/2019 (GMT+7)
Tặng 50 Cờ và 200 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân là nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc

Nội dung có tại văn bản số 1546/TLĐ ngày 4/10/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 -2020).

Ảnh: Minh họa

Theo đó, Tổng LĐLĐVN sẽ tặng 50 Cờ và 200 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất. Trong đó, 10 Cờ tặng LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN; 10 Cờ tặng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 30 Cờ tặng công đoàn cơ sở.

Đối tượng và số lượng khen thưởng

Đối tượng khen thưởng gồm công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;  LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; các cá nhân là nữ CNVCLĐ thuộc các cấp công đoàn nêu trên.

 Căn cứ vào số lượng đoàn viên mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN xét chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị Tổng Liên đoàn xét khen thưởng tặng Cờ và Bằng khen. Cụ thể: đơn vị có dưới 100.000 đoàn viên lựa chọn đề nghị khen thưởng không quá 2 tập thể và cá nhân; đơn vị có từ 100.000 đoàn viên đến dưới 200.000 đoàn viên lựa chọn đề nghị khen thưởng không quá 3 tập thể và cá nhân; đơn vị có từ 200.000 đoàn viên đến dưới 500.000 đoàn viên lựa chọn đề nghị khen thưởng không quá 5 tập thể và cá nhân; đơn vị có từ 500.000 đoàn viên đến dưới 1.000.000 đoàn viên lựa chọn đề nghị khen thưởng không quá 6 tập thể và cá nhân; đơn vị có từ 1.000.000 đoàn viên  trở lên lựa chọn đề nghị khen thưởng không quá 8 tập thể và cá nhân.

Tiêu chuẩn tặng cờ thi đua

 Đối với công đoàn cơ sở phải là đơn vị đạt thành tích cao nhất trong thực hiện công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt là thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ; có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và ít nhất 01 lần được tặng Cờ chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Tổng LĐLĐVN trong 5 năm trở lại đây; hàng năm, đơn vị HCSN, DNNN có 95% trở lên, doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn có 50% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Ưu tiên doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên, trong đó có trên 30% là lao động nữ.

 Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải là đơn vị đạt thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt là thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ; vcó thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và ít nhất 01 lần được tặng Cờ chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Tổng LĐLĐVN trong 5 năm trở lại đây. Ưu tiên đối với công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất.

 Đối với LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn phải  là đơn vị chỉ đạo và thực hiện tốt công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động của đơn vị, ngành, địa phương. Đặc biệt là tham gia xây dựng và thực hiện tốt chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ; quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; Công tác dân số - sức khỏe sinh sản; Công tác Gia đình – Trẻ em; tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan đến lao động nữ; có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; hàng năm, đơn vị HCSN, DNNN có 95% trở lên, doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn có 50% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công; củng cố, kiện toàn Ban nữ công các cấp đủ về số lượng và chất l­ượng, có tỷ lệ thành lập ban nữ công quần chúng vượt chỉ tiêu được giao năm 2019.

Tiêu chuẩn tặng bằng khen

Công đoàn cơ sở phải đảm bảo các tiêu chuẩn như là đơn vị đạt thành tích cao nhất trong thực hiện công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt là thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ; có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và ít nhất 01 lần được tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Tổng LĐLĐVN trong 5 năm trở lại đây; hàng năm đơn vị HCSN và DNNN có 90% trở lên, doanh nghiệp ngoài nhà nước có 40% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; ưu tiên doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên, trong đó có trên 30% là lao động nữ.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là đơn vị đạt thành tích cao nhất trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt là thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ; có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và ít nhất 01 lần được tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương trong 5 năm trở lại đây. Ưu tiên đối với công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất.

LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn là đơn vị có thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động của đơn vị, ngành, địa phương. Đặc biệt là tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ; quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; Công tác dân số - sức khỏe sinh sản; Công tác Gia đình – Trẻ em; Tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan đến lao động nữ; có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong chỉ đạo và thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tỷ lệ nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” vượt chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn theo Kết luận 147/KL-TLĐ đề ra; có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công; Củng cố, kiện toàn Ban nữ công các cấp đủ về số lượng và chất l­ượng.

Tiêu chuẩn băng khen đối với cá nhân

Các cá nhân là nữ CNVCLĐ chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; luôn suy nghĩ, tìm tòi những sáng kiến, giải pháp nhằm cải tiến, hợp lý hóa những việc đang làm; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đóng góp tích cực vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đất nước; là người phụ nữ biết lo toan, sắp xếp để thực hiện tốt cả công việc gia đình và xã hội; có khả năng quán xuyến, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học tốt, trưởng thành; phân công công việc phù hợp cho các thành viên tạo môi trường hòa thuận, lành mạnh cho sự phát triển toàn diện và sự bình đẳng của mỗi thành viên trong gia đình; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, phòng chống các tệ nạn xã hội; rèn luyện sức khỏe tốt đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” từ 5 năm liên tục trở lên và trong thời gian 5 năm trở lại đây đã được tặng ít nhất 01 Bằng khen của các cơ quan có thẩm quyền về thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác, xây dựng gia đình văn hóa. Ưu tiên đối với nữ CNLĐ trực tiếp sản xuất.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương phát hiện, lựa chọn tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, điển hình, có thành tích xuất sắc nhất trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ và Kết luận 147/KL-TLĐ; tiếp nhận, tập hợp, rà soát, lập danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất (kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan) đảm bảo đúng đối tượng và tiêu chuẩn; tổ chức xét chọn từng trường hợp, đề xuất danh sách tập thể, cá nhân trình ban thường vụ công đoàn cấp tỉnh, ngành xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn xem xét, lựa chọn, khen thưởng.

Vân Anh

 

Xem tệp đính kèm: Ti%C3%AAu%20ch%C3%AD%20khen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%201546%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh%20ng%C3%A0y%204_10_2019%20b%E1%BA%A3n%20chu%E1%BA%A9n.docx
In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: