Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 09:20 20/05/2022 (GMT+7)
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2022

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013; Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 33/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quy chế Quản lý các nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sử dụng nguồn tài chính Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-TLĐ ngày 4/5/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Thực hiện Quyết định số 4664/QĐ-TLĐ ngày 16/5/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tổng Liên đoàn mở mới năm 2022 sử dụng nguồn tài chính công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo như sau:

1. Phương thức: Phương thức tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện nhiệm vụ (theo phụ lục 2, Quyết định số 4664/QĐ-TLĐ ngày 16/5/2022) được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế Quản lý các nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sử dụng nguồn tài chính Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-TLĐ ngày 4/5/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: được chuẩn bị theo mẫu thống nhất quy định tại Điều 13 Quy chế Quản lý các nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sử dụng nguồn tài chính Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-TLĐ ngày 4/5/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Bộ Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; danh sách tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

Số lượng bộ hồ sơ gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 8 bản sao và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang/USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển chọn.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: chậm nhất trước 14 giờ 00 ngày 23/6/2022. Các hồ sơ nộp sau thời hạn này sẽ không được chấp nhận.

4. Nơi nhận hồ sơ: Ban Chính sách – Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (số 65 Quán Sứ, Hà Nội).

5. Tập đính kèm: Quyết định số 4664/QĐ-TLĐ ngày 16/5/2022.

 

Xem tệp đính kèm: QD_4664_16_5_22.PDF
In
Về đầu
Lượt truy cập: