Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 09:44 16/06/2017 (GMT+7)
Hướng dẫn số 848/HD-TLĐ về việc xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong các công đoàn tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối.

Ngày 02 tháng 6, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 848/HD-TLĐ về việc xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong các công đoàn tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối. Theo đó, các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn quy định tại mục 1 Hướng dẫn này, phối hợp với thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn nhà nước trong tổng công ty, công ty thực hiện chuyển xếp lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đảm bảo đúng quy định tại khoản 3.1 và khoản 3.2, mục 3 Hướng dẫn này; Các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện chuyển xếp lương sang thang, bảng lương mới đối với cán bộ công đoàn chuyên trách tại mục 1 (trừ chức danh Chủ tịch các công đoàn tổng công ty trực thuộc TLĐ quy định tại khoản 1, mục 1) Hướng dẫn này. Tổng hợp báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn (biểu mẫu kèm theo) xong trước 30/10/2017. Hàng năm, thực hiện nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy định và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. Các Công đoàn Tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước không chi phối, được áp dụng hướng dẫn này để chuyển xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách tại tổng công ty, công ty.

In
Về đầu
Tin Công đoàn