Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 09:44 16/06/2017 (GMT+7)
Công văn số 919/TLĐ về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày 13 tháng 6, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành công văn số 919/TLĐ về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, Tổng Liên đoàn đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn báo cáo kết quả tham gia triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự Đảng Bộ, ngành Trung ương và Hội Phụ nữ cùng cấp; tiếp tục phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến công tác cán bộ nữ mà Tổng Liên đoàn đã đề ra; tuyên truyền kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW và Chương trình hành động số 190/CTr-TLĐ ngày 30/1/2008 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW gửi tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự Đảng Bộ, ngành Trung ương và Hội Phụ nữ cùng cấp, đồng thời gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Nữ công) trước ngày 15/7/2017.

In
Về đầu
Tin Công đoàn